Bevásárló kosár

A kosárban egy tétel sem szerepel...

Obchodné podmienky

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

1.1 Predávajúci (sk):

Obchodné meno: Ing. Martin Danko
Sídlo: Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 37242431
DIČ: 1043324238
IČ DPH: SK1043324238
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Lučenec, Číslo živnostenského registra 77724/L

(ďalej ako „predávajúci“)

 

Adresa prevádzkarne (predajne):

Sport-Outdoor.sk
Ľ. Podjavorinskej 21
Lučenec
984 01

Tel. 0905 167 640
Slovenská republika

Zodpovedný vedúci: Ing. Martin Danko

E-mail: outland@outland.sk


1.2 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

Sport-Outdoor.sk
Ľ. Podjavorinskej 21
Lučenec
984 01
Slovenská republika

 

1.4 Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica  
bb@soi.sk
tel. č. 048/4124969
 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.sport-outdoor.sk

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

3. VYMEDZENIE POJMOV

 

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu je firma Ing. Martin Danko so sídlom: Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, IČO: 37242431.

3.2 Predávajúcim je firma Ing. Martin Danko so sídlom: Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, IČO: 37242431.

3.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu www.sport-outdoor.sk a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo alebo zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

 

4. POSTUP VYTVÁRANIA OBJEDNÁVKY A UZAVRETIA ZMLUVY

 

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „KÚPIŤ“.

4.2 Pred uzatvorením zmluvy, skôr ako kupujúci odošle objednávku, poskytne predávajúci kupujúcemu všetky zákonom požadované informácie (Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy).

4.3 Kupujúci následne vyplní fakturačné / dodacie údaje, vyberie spôsob dopravy a platby a zaškrtne súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

4.4 Vytvorená objednávka bude zaregistrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením

4.5 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.6 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. 

4.7 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká na základe elektronického potvrdenia objednávky v systéme predávajúcim.

4.8 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až elektronickým potvrdením objednávky v systéme predávajúcim predávajúcim.

4.9 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

 

5. STORNO OBJEDNÁVKY

 

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.  

5.1.2 Kupujúci môže stornovať objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu ešte do 24 hodín po jej záväznom potvrdením, ale len v prípade, že predmetom objednávky je nákupu tovaru ktorý  nie je "na zákazku" a nie je nutné ho zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

5.1.3 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na zákazku", ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily a podobne)
 • kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena
 • v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti
 • v prípade vypredania zásob

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

6. CENA TOVARU

 

6.1 Cena tovaru je konečná, uvádzaná v mene: EUR.

6.2 Cena tovaru na predajni bez predošlej internetovej objednávky sa môže líšiť. Ceny na predajni sú nezávislé a môžu byť rozdielne oproti cenám na e-shope.

6.3 Darček

V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur) Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar.

Ak zákazník chce využiť vrátenie tovaru do 14 dní a súčasťou objednávky bol aj darček, tak je povinný ho vrátiť, inak mu môže byť pri vrátení tovaru a nevrátení darčeka účtovaný poplatok v hodnote darčeka.

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

7.1 Za tovar a služby zakúpené v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b) platba pri osobnom prevzatí na predajni
c) online platba cez platobnú bránu ComGate

d) platba prevodom na náš účet

 

7.2  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b) zľavu za opakovaný nákup,
c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
d) zľavu na základe členstva v organizáciách a kluboch
e) zľavu za prihlásenie sa na odber noviniek
Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

7.3 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

 

8. DODACIE PODMIENKY

 

8.1 Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle 2-3 pracovné dni pri dodaní kuriérom (prepravná služba GLS). V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

8.2 Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

 

9. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 

9.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

9.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

 

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.1 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

10.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

V prípade zmluvy o službách (zmluvy o zhotovení veci na zákazku) uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Sport-Outdoor.sk, Ľ. Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec alebo e-mailom: outland@outland.sk. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Sport-outdoor.sk umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom Kupujúci berie na vedomie, že Sport-outdoor.sk si vyhradzuje právo takýto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takú sumou, ktorá firme Ing. Martin Danko vykompenzuje náklady, ktoré sú potrebné vynaložiť na znovuuvedenie tovaru do predaja.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 • ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady použil
 • ak má Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo
 • ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady používal alebo pozmenil vec pri obvyklom použití
 • ak Kupujúci vadu veci včas neoznámil, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

10.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručený vrátený tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu prevádzkarne (predajne) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

V prípade zmluvy o službách (zmluvy o zhotovení veci na zákazku): „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“

10.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

10.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.
 • prípadne ak nakupuje tovar na firmu, každé vrátenie objednávky vytvorenej na firmu podlieha schvaľovaniu

 

10.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

 • vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
 • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane úplnej dokumentácie a aj vysačiek)
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúru.

10.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! 

10.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

10.2.5 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.3 Informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie

10.3.1 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o zhotovení veci na zákazku (zmluvy o službách), je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak pred začatím poskytovania služieb udelil spotrebiteľ predávajúcemu výslovný súhlas.

10.4 Výslovný súhlas so začatím zhotovovania veci na zákazku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

10.4.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím zhotovovania veci na zákazku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom zhotovení veci, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.4.2 Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas so začatím zhotovovania veci na zákazku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že  udelením súhlasu stráca po úplnom zhotovení veci právo na odstúpenie od zmluvy.